Princess ha ……

インド

Mumbai ni modorimashita. Ratnagiri niha Biruma no princess wo sagashini itta nodesuga, unwaruku princess towa aemasendeshita. soredemo, Thibaw king no chiwo hiku ojisan prince to aemashitashi, kichouna hanashi mo kikukotoga dekimashita.

asu ha nihon desu.

インド

Posted by 後藤 修身